ديده و درون: يازده گفتگو درباره ي عكس و عكاسي با اصحاب هنر، ادبيات و علوم انساني ۱۳۷۷ - ۱۳۷۵ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ديده و درون: يازده گفتگو درباره ي عكس و عكاسي با اصحاب هنر، ادبيات و علوم انساني ۱۳۷۷ - ۱۳۷۵

ديده و درون: يازده گفتگو درباره ي عكس و ...

ناشر : قو

ك‍ورش ادي‍م

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال