كتاب جامع شيمي عمومي و آلي دربرگيرنده ي تمامي مطالب و نكات مورد نياز كنكور براساس آخرين منابع همراه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كتاب جامع شيمي عمومي و آلي دربرگيرنده ي تمامي مطالب و نكات مورد نياز كنكور براساس آخرين منابع همراه با سوالات تاليفي

كتاب جامع شيمي عمومي و آلي دربرگيرنده ي ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

رشيد قنبري پور

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال