طلاتر از طلا ( گزيده اي از جملات طلايي بزرگان ) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1