بررسي تاثير سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي تعهدسازماني كاركنان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي تاثير سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي تعهدسازماني كاركنان خطوط لوله و مخابرات منطقه مركزي

بررسي تاثير سرمايه گذاري سازماني در سرما ...

ناشر : انتشارات يوحنا

محمد پارسا

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال