كهنسال اما همچنان شاداب: پديده آلزايمر و چگونگي پيشگيري از فرسايش روان و انديشه در نزد كهنسالان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كهنسال اما همچنان شاداب: پديده آلزايمر و چگونگي پيشگيري از فرسايش روان و انديشه در نزد كهنسالان

كهنسال اما همچنان شاداب: پديده آلزايمر و ...

ناشر : نهفت

فروغ صبا

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۵۰۰۰ ریال