استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها

سازمان حسابرسي

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي، كميته تدوين استانداردهاي حسابداريحسابداري بخش عمومي

حسابداري بخش عمومي

ناشر : نگاه دانش

مجيد باجلان

حسابداري بخش عمومي

حسابداري بخش عمومي

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش پژوهان

فضل اله جلالي

حسابداري بخش عمومي

حسابداري بخش عمومي

ناشر : نگاه دانش

رضا جعفري


حسابداري بخش عمومي

حسابداري بخش عمومي

ناشر : اريكه دانش

سيدمحمدهادي جابري

حسابداري بخش عمومي

حسابداري بخش عمومي

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

ابراهيم نادري

حسابداري بخش عمومي

حسابداري بخش عمومي

ناشر : گلبانگ شرق

م‍ج‍ت‍ب‍ي م‍ش‍دئ‍ي