مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر كاركنان شهرداري ها و راهنماي محاسبه حقوق و مزايا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر كاركنان شهرداري ها و راهنماي محاسبه حقوق و مزايا

مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر كاركنان شه ...

ناشر : ستايش حقيقت

ابوالفضل مددي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال