نكات فني مربوط به نحوه محاسبه حقوق سرقفلي و كسب يا پيشه براي جلب نظر قضات و وكلاي محترم دادگستري به |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نكات فني مربوط به نحوه محاسبه حقوق سرقفلي و كسب يا پيشه براي جلب نظر قضات و وكلاي محترم دادگستري به علاوه بررسي قوانين مربوطه

نكات فني مربوط به نحوه محاسبه حقوق سرقفل ...

ناشر : شادرنگ

شاهرخ اب‍راه‍ي‍م‍ي‌ ق‍اج‍ار

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال