شرحي بر مسايل كتاب محاسبات عددي در انتقال حرارت و حركت سيالات (پروفسور پاتانكار) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شرحي بر مسايل كتاب محاسبات عددي در انتقال حرارت و حركت سيالات (پروفسور پاتانكار)

شرحي بر مسايل كتاب محاسبات عددي در انتقا ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي

مصطفي نبي‌پور

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال