جداسازي و شناسايي تركيبات آلي

جداسازي و شناسايي تركيبات آلي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

سيما سميعي


شناسايي تركيبات آلي

شناسايي تركيبات آلي

ناشر : سخنوران

موسي سليماني


شناسايي تركيبات آلي

شناسايي تركيبات آلي

ناشر : دانشگاه پيام نور

قاسم رضانژاد بردجي


شناسايي تركيبات و طيف سنجي در شيمي آلي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

شناسايي تركيبات و طيف سنجي در شيمي آلي " ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان شيمي مدرسان برتر

شناسايي سيستماتيك تركيبات آلي

شناسايي سيستماتيك تركيبات آلي

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه ص‍ن‍ع‍ت‍ي اص‍ف‍ه‍ان ، م‍رك‍ز ن‍ش‍ر

رال‍ف ل‍وي‍د ش‍راي‍ن‍ر