روش ها و جزييات اجرايي بهسازي ساختمانها در برابر زلزله (تاكيد بر ساختمانهاي بتن مسلح و مصالح بنايي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


روش ها و جزييات اجرايي بهسازي ساختمانها در برابر زلزله (تاكيد بر ساختمانهاي بتن مسلح و مصالح بنايي)

روش ها و جزييات اجرايي بهسازي ساختمانها ...

ناشر : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اصغر وطني اسكوئي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

روش ها و جزييات اجرايي بهسازي ساختمانها در برابر زلزله (تاكيد بر ساختمانهاي بتن مسلح و مصالح بنايي)

روش ها و جزييات اجرايي بهسازي ساختمانها ...

ناشر : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اصغر وطني اسكوئي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال