تحقيق در عمليات نرم: روش هاي ساخت دهي مساله در شرايط پيچدگي، عدم اطمينان و تعارض |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحقيق در عمليات نرم: روش هاي ساخت دهي مساله در شرايط پيچدگي، عدم اطمينان و تعارض

تحقيق در عمليات نرم: روش هاي ساخت دهي مس ...

ناشر : نگاه دانش

عادل آذر

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال