حل تمرين ها و قضاياي برگزيده جبر خطي عددي به همراه برنامه هاي متلب " بر پايه كتاب جبر خطي عددي و كار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0