آناليز پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك: الكتروفورز ژل پلي آكريل آميد، الكتروفورز ژل آگاروز، استخراج RNA |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آناليز پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك: الكتروفورز ژل پلي آكريل آميد، الكتروفورز ژل آگاروز، استخراج RNA ...

آناليز پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك: الك ...

ناشر : پريور

پيمان زارع

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال