تصحيح و ترجمه رساله شرح صدر مقاله دهم كتاب اقليدس از ابوالحسن اهوازي همراه با ضميمه اي درباره كميتها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0