روشهايي در ترجمه از عربي به فارسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روشهايي در ترجمه از عربي به فارسي

روشهايي در ترجمه از عربي به فارسي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

رضا ناظميان

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال