مديريت دولتي نوين و مديريت سازمان هاي دولتي در ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
مديريت دولتي نوين و مديريت سازمان هاي دولتي در ايران

مديريت دولتي نوين و مديريت سازمان هاي دو ...

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

رض‍ا ن‍ج‍ف ب‍ي‍گ‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال