مديريت دانش: فرآيند خلق، تسهيم و كاربرد سرمايه فكري در كسب و كارها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت دانش: فرآيند خلق، تسهيم و كاربرد سرمايه فكري در كسب و كارها

مديريت دانش: فرآيند خلق، تسهيم و كاربرد ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

بهروز قليچ لي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

مديريت دانش: فرآيند خلق، تسهيم و كاربرد سرمايه فكري در كسب و كارها

مديريت دانش: فرآيند خلق، تسهيم و كاربرد ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

بهروز قليچ لي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال