روش هاي تحقيق در مديريت عمليات (ويژه دانشجويان مهندسي صنايع، مديريت صنعتي و بازرگاني)

روش هاي تحقيق در مديريت عمليات (ويژه دان ...

ناشر : موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

سيدسپهر قاضي نوري