يادگيري و كنترل حركتي مفاهيم و كاربردها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


يادگيري و كنترل حركتي مفاهيم و كاربردها

يادگيري و كنترل حركتي مفاهيم و كاربردها

ناشر : سنا گستر

سيدحسين حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال