اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل

اصول كاربردي اقتصاد حمل و نقل

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

ابراهيم بيضايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال