مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، روش هاي حسابداري، تحليل هزينه فايده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، روش هاي حسابداري، تحليل هزينه فايده

مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، ...

ناشر : آريانا قلم

مجيد كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰ ریال

مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، روش هاي حسابداري، تحليل هزينه فايده

مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، ...

ناشر : آريانا قلم

مجيد كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، روش هاي حسابداري، تحليل هزينه فايده

مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، ...

ناشر : آريانا قلم

مجيد كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال


مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، روش هاي حسابداري، تحليل هزينه فايده

مديريت مالي: بودجه ريزي، صورت هاي مالي، ...

ناشر : آريانا قلم

مجيد كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰ ریال