الف ـ ب زبان شناسي شناختي

الف ـ ب زبان شناسي شناختي

ناشر : نشر آگاه

ج‍ه‍ان‍ش‍اه م‍ي‍رزا ب‍ي‍گ‍ي

انسان شناسي زبان شناختي

انسان شناسي زبان شناختي

ناشر : نشر ني

آلساندرو ديورنتي

‏‫تاريخ و تمدن كاسي ها در بابل ( براساس مدارك باستان شناختي و زبان شناسي)‮‬

‏‫تاريخ و تمدن كاسي ها در بابل ( براساس ...

ناشر : مارليك

ب‍ه‍م‍ن ف‍ي‍روزم‍ن‍دي


حقوق بين  الملل از منظر علوم زبان : نقش علوم شناختي، زبان شناسي، پراگماتيك و هرمنوتيك در توليد و تفسير سند در حقوق بين  الملل

حقوق بين الملل از منظر علوم زبان : نقش ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

علي مشهدي


درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و مفاهيم

درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و م ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

محمد راسخ مهند

درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و مفاهيم (با اضافات و اصلاحات)

درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و م ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مريم جابر

درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و مفاهيم (با اضافات و اصلاحات)

درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و م ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مريم جابر


درآمدي بر زبان‏شناسي شناختي

درآمدي بر زبان‏شناسي شناختي

ناشر : آواي خاور

سپيده عبدالكريمي