واژه نامه تخصصي آينده پژوهي

واژه نامه تخصصي آينده پژوهي

ناشر : علم آفرين

پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوه

واژه نامه تخصصي آينده پژوهي

واژه نامه تخصصي آينده پژوهي

ناشر : علم آفرين

پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوه