دو داستان(مدير مدرسه و اورازان)

دو داستان(مدير مدرسه و اورازان)

ناشر : آرياي دانش

ج‍لال آل اح‍م‍د


مدرسه موفق، مدير موفق

مدرسه موفق، مدير موفق

ناشر : پيك بهار

مرتضي مجدفر

‏‫مدير خلاق و نوآور در مدرسه

‏‫مدير خلاق و نوآور در مدرسه

ناشر : ‏‫ ريحاني گرگان

زهرا علي خاني


مدير مدرسه

مدير مدرسه

ناشر : در دانش بهمن

Jalal Al Ahmad

مدير مدرسه

مدير مدرسه

ناشر : شاه بيت

ج‍لال آل اح‍م‍د