ادبيات تطبيقي

ادبيات تطبيقي

ناشر : نشر ني

پدیدآور: طه ندا

ادبيات تطبيقي

ادبيات تطبيقي

ناشر : نشر و پژوهش فرزان روز

پدیدآور: زهرا خسروي


ادبيات تطبيقي چيست؟

ادبيات تطبيقي چيست؟

ناشر : پرشكوه

پدیدآور: پ‍ي‍ر ب‍رون‍ل

ادبيات تطبيقي در جهان عرب

ادبيات تطبيقي در جهان عرب

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

پدیدآور: عبدالنبي اصطيف

ادبيات تطبيقي در سايه ادبيات جهان (مجموعه مقالات)

ادبيات تطبيقي در سايه ادبيات جهان (مجموع ...

ناشر : انديشه احسان

پدیدآور: ناهيد محمدي


ادبيات تطبيقي كودكان

ادبيات تطبيقي كودكان

ناشر : كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

پدیدآور: مريم جلالي


ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي رساله راهبردي

ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي رساله راهبر ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

پدیدآور: حسن فروغي

از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي

از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي

ناشر : اميركبير

پدیدآور: طهمورث ساجدي

از ترجمه تا تاثير (پژوهشي در ادبيات تطبيقي)

از ترجمه تا تاثير (پژوهشي در ادبيات تطبي ...

ناشر : شيران نگار

پدیدآور: احمد صالح طامي