تاثير سبك هاي رهبري بر بلوغ و تعهد سازماني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاثير سبك هاي رهبري بر بلوغ و تعهد سازماني

تاثير سبك هاي رهبري بر بلوغ و تعهد سازما ...

ناشر : شاپرك سرخ

عليرضا صحرانورد

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال