روش هاي عملي توليد سلول هاي مصنوعي و تثبيت آن (با استفاده از تكنيكهاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روش هاي عملي توليد سلول هاي مصنوعي و تثبيت آن (با استفاده از تكنيكهاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي)

روش هاي عملي توليد سلول هاي مصنوعي و تثب ...

ناشر : ماني

گيتي امتيازي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۵۰۰۰ ریال