واكاوي مفاهيم الگو،‌ نظريه، انديشه،‌ منظومه،‌مكتب و ارتباط آن‌ها با يكديگر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


واكاوي مفاهيم الگو،‌ نظريه، انديشه،‌ منظومه،‌مكتب و ارتباط آن‌ها با يكديگر

واكاوي مفاهيم الگو،‌ نظريه، انديشه،‌ منظ ...

ناشر : دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، مركز انتشارات راهبردي

عباسعلي فرزندي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال