به خاطر خروسه

به خاطر خروسه

ناشر : موسسه انتشارات قدياني، كتابهاي بنفشه

پدیدآور: شكوه قاسم نيا

به خاطر خروسه

به خاطر خروسه

ناشر : قدياني، كتابهاي بنفشه

پدیدآور: ش‍ك‍وه ق‍اس‍م ن‍ي‍ا