موافقت نامه، پيوستها، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمانهاي مهندسي، تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب بصورت توام (EPC) براي كارهاي صنعتي

موافقت نامه، پيوستها، شرايط عمومي و شراي ...

ناشر : سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز اسناد، مدارك و انتشارات

پدیدآور: