حافظ: به سعي سايه

حافظ: به سعي سايه

ناشر : نشر كارنامه

پدیدآور: هوشنگ ابتهاج

حافظ: به سعي سايه

حافظ: به سعي سايه

ناشر : نشر كارنامه

پدیدآور: هوشنگ ابتهاج

ديوان حافظ بر اساس نسخه علامه محمد قزويني، دكتر قاسم غني با نگاه به حافظ (به  سعي سايه)، غزلهاي حافظ (دكتر سليم نيساري)، ...

ديوان حافظ بر اساس نسخه علامه محمد قزوين ...

ناشر : نشر ديدار

پدیدآور: شمس الدين محمد حافظ


ديوان حافظ: بر اساس نسخه علامه محمد قزويني، دكتر قاسم غني با نگاه به حافظ (به سعي سايه)، غزلهاي حافظ (دكتر سليم نيساري)، ديوان حافظ ...

ديوان حافظ: بر اساس نسخه علامه محمد قزوي ...

ناشر : نشر دوران

پدیدآور: شمس الدين محمد حافظ

ديوان حافظ: براساس نسخه علامه محمد قزويني، دكتر قاسم غني با نگاه به حافظ (به  سعي سايه)، غزلهاي حافظ (دكتر سليم نيساري)، ...

ديوان حافظ: براساس نسخه علامه محمد قزوين ...

ناشر : نشر دوران

پدیدآور: شمس الدين محمد حافظ