ارتباط رو در رو: كليد موفقيت براي مديريت موثر و كارا (مجموعه مقالاتي از دانشگاه هاروارد) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ارتباط رو در رو: كليد موفقيت براي مديريت موثر و كارا (مجموعه مقالاتي از دانشگاه هاروارد)

ارتباط رو در رو: كليد موفقيت براي مديريت ...

ناشر : مبلغان

بتي.آ مارتن

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال