ديناميك سازه ها( مباني و كاربرد آن در مهندسي زلزله) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


ديناميك سازه ها (مباني و كاربرد آن در مهندسي زلزله)

ديناميك سازه ها (مباني و كاربرد آن در مه ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير

اباذر اصغري

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۰۰۰۰۰ ریال

ديناميك سازه ها (مباني و كاربرد آن در مهندسي زلزله)

ديناميك سازه ها (مباني و كاربرد آن در مه ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)

اباذر اصغري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

ديناميك سازه ها( مباني و كاربرد آن در مهندسي زلزله)

ديناميك سازه ها( مباني و كاربرد آن در مه ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير

اباذر اصغري

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال