اعداد فازي : اندازه فاصله و درجه شباهت آن ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


اعداد فازي : اندازه فاصله و درجه شباهت آن ها

اعداد فازي : اندازه فاصله و درجه شباهت آ ...

ناشر : پادينا

سعيده حاجي قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اعداد فازي: اندازه فاصله و درجه شباهت آن ها

اعداد فازي: اندازه فاصله و درجه شباهت آن ...

ناشر : پريكا

سعيده حاجي قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال