رهبري اخلاقي: روشي نوين در مديريت كسب و كارهاي جديد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


رهبري اخلاقي: روشي نوين در مديريت كسب و كارهاي جديد

رهبري اخلاقي: روشي نوين در مديريت كسب و ...

ناشر : سخنوران

محمد سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال