تحليل اجزاء محدود، تئوري و كاربرد در ABAQUS |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحليل اجزاء محدود، تئوري و كاربرد در ABAQUS

تحليل اجزاء محدود، تئوري و كاربرد در ABA ...

ناشر : انديشه سرا

شيوا احمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال