امدادگر اورژانس

امدادگر اورژانس

ناشر : سپيدبرگ

پدیدآور: هانيه شيرازيان

اورژانس( كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشكي) مطابق با سرفصل هاي دوره مقدماتي امدادگر اورژانس مركز مديريت حوادث و فوريت پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

اورژانس( كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشكي) ...

ناشر : انتشارات علوم و فنون پزشكي اهواز

پدیدآور: آرمان جعفري


كمك هاي اوليه: امدادگر و اورژانس

كمك هاي اوليه: امدادگر و اورژانس

ناشر : شاپورخواست

پدیدآور: حشمت الله حيدري