آشنايي با تاريخ هنر و معماري ايران و جهان

آشنايي با تاريخ هنر و معماري ايران و جها ...

ناشر : وارش وا

پدیدآور: علي محمودي عالمي

ارشدت را قورت بده! بانك نكته و سوال ارشد فرهنگ هنر و تاريخ ادبيات ايران و جهان ۱۱۰۰ نكته و تست با پاسخنامه

ارشدت را قورت بده! بانك نكته و سوال ارشد ...

ناشر : آزادانديشان

پدیدآور: شهلا فرج پور قره عمر

امواج پست مدرن: تاريخ هنر معاصر جهان

امواج پست مدرن: تاريخ هنر معاصر جهان

ناشر : چاپ و نشر نظر

پدیدآور: ع‍ل‍ي‍رض‍ا س‍م‍ي‍ع‌ آذر


انقلاب مفهومي: تاريخ هنر معاصر جهان

انقلاب مفهومي: تاريخ هنر معاصر جهان

ناشر : موسسه فرهنگي و پژوهشي چاپ و نشر نظر

پدیدآور: عليرضا سميع آذر

پرسش هايي در تاريخ هنر جهان

پرسش هايي در تاريخ هنر جهان

ناشر : هنر مشتاق

پدیدآور: خليل مشتاق


تاريخ معماري ايران و جهان ويژه گروه هنر شامل: شرح درس، نكته، مثال هاي حل شده ...

تاريخ معماري ايران و جهان ويژه گروه هنر ...

ناشر : علوي فرهيخته

پدیدآور: سارا ردايي


تاريخ هنر ايران و جهان

تاريخ هنر ايران و جهان

ناشر : ساكو

پدیدآور: ميرحسين شماخي

تاريخ هنر ايران و جهان

تاريخ هنر ايران و جهان

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

پدیدآور: پ‍ژم‍ان ع‍ب‍اد

‏‫تاريخ هنر ايران و جهان‮

‏‫تاريخ هنر ايران و جهان‮

ناشر : ساكو

پدیدآور: ميرحسين شماخي