7 كنكور درك عمومي رياضي و فيزيك، ترسيم فني: شامل پرسش هاي چهارگزينه اي 7 سال گذشته ي درك عمومي رياضي و فيزيك ...

7 كنكور درك عمومي رياضي و فيزيك، ترسيم ف ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

پدیدآور: حسن نساري

آشنايي با مدارك فني P&ID، PFD و چگونگي ترسيم آن با نرم افزار AutoCAD P&ID ...

آشنايي با مدارك فني P&ID، PFD و چگونگي ت ...

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: سعيد خواجه طالخونچه

آموزش ترسيم فني معماري

آموزش ترسيم فني معماري

ناشر : انتشارات دانشجو

پدیدآور:


اصول ترسيم و طراحي فني ساختمان

اصول ترسيم و طراحي فني ساختمان

ناشر : سازمان مدارس آزاد اسلامي (سما)، پيام سما

پدیدآور: لعيا حكيمي جاويد

ترسيم فني

ترسيم فني

ناشر : راه انديشه

پدیدآور: ح‍س‍ي‍ن دش‍ت‍س‍ت‍ان

ترسيم فني

ترسيم فني

ناشر : كارنامه كتاب

پدیدآور: حميدرضا شيردل


ترسيم فني

ترسيم فني

ناشر : هنگام هنر

پدیدآور: مريم قرباني‌دانش

ترسيم فني

ترسيم فني

ناشر : كارنامه كتاب

پدیدآور: حميدرضا شيردل

ترسيم فني : كتاب درس

ترسيم فني : كتاب درس

ناشر : كارنامه كتاب

پدیدآور: آذين پازوكي


ترسيم فني و نقشه كشي ساختمان

ترسيم فني و نقشه كشي ساختمان

ناشر : الياس

پدیدآور: محمد ديدبان

ترسيم فني و نقشه كشي: رشته نقشه كشي معماري گروه تحصيلي هنر زمينه خدمات شاخه آموزش فني و حرفه اي...

ترسيم فني و نقشه كشي: رشته نقشه كشي معما ...

ناشر : موسسه فرهنگي مدرسه برهان

پدیدآور: زهرا طاقي