سنجش دانش آموزان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


كيفيت زندگي كاري معلمان مدارس دانش آموزان با نيازهاي ويژه با تاكيد بر ابزارهاي سنجش آن

كيفيت زندگي كاري معلمان مدارس دانش آموزا ...

ناشر : قلم مهر

مصطفي ندرلو

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

كتاب كار ۲۰ آفرين علوم تجربي / سال نهم دوره اول متوسطه شامل: تمام آن  چه دانش آموزان، براييك دوره آموزش و سنجش مطلوب به آن نياز دارند. برخي از اين موارد عبارتند از ۱) درخت دانش...

كتاب كار ۲۰ آفرين علوم تجربي / سال نهم د ...

ناشر : قاطع البرهان

م‍ج‍ي‍د س‍رپ‍رس‍ت

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

سنجش دانش آموزان

سنجش دانش آموزان

ناشر : شلاك

علي اسماعيلي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال


آزمونهاي سنجش شاخصهاي جسمي، حركتي و روانشناختي دانش آموزان "ويژه مربيان" اردوي مهارت هاي فردي و اجتماعي

آزمونهاي سنجش شاخصهاي جسمي، حركتي و روان ...

ناشر : وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي، موسسه فرهنگي منادي تربيت

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بررسي رابطه نمره آزمون طرح سنجش (توانايي ذهني - عملي كودكان) با موفقيت تحصيلي دانش آموزان پايه اول شهر رباط كريم

بررسي رابطه نمره آزمون طرح سنجش (توانايي ...

ناشر : سنجش و دانش

سيده بدري السادات حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

سنجش، تشخيص كاركردهاي اجرايي و درمان دانش آموزان با اختلال طيف اوتيسم

سنجش، تشخيص كاركردهاي اجرايي و درمان دان ...

ناشر : نداي كارآفرين

علي قرباني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان: تاثير نمره و بازخورد بر پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان: تاثير نم ...

ناشر : وانيا

احمد شريفان

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰ ریال