مديريت دانش، سازمان و سياست گذاري عمومي: مدل ها، استراتژي ها و زيرساخت ها (رويكردي كاربردي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت دانش، سازمان و سياست گذاري عمومي: مدل ها، استراتژي ها و زيرساخت ها (رويكردي كاربردي)

مديريت دانش، سازمان و سياست گذاري عمومي: ...

ناشر : سياست گذار

كيومرث اشتريان

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت دانش، سازمان و سياست گذاري عمومي : مدل ها، استراتژي ها و زيرساخت ها(رويكردي و كاربردي)

مديريت دانش، سازمان و سياست گذاري عمومي ...

ناشر : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

ك‍ي‍وم‍رث اش‍ت‍ري‍ان

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال