اين جمعه تعطيل نيست: خاطرات جنگهاي چريكي و عمليا ت پارتيزاني رمضان جمعه نژاد از كردستان و مناطق غرب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اين جمعه تعطيل نيست: خاطرات جنگهاي چريكي و عمليا ت پارتيزاني رمضان جمعه نژاد از كردستان و مناطق غرب ايران

اين جمعه تعطيل نيست: خاطرات جنگهاي چريكي ...

ناشر : فتح دنا

مهران مظفري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰ ریال