مديريت اداري و مالي در سازمان هاي ورزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


مديريت اداري و مالي در سازمان هاي ورزشي

مديريت اداري و مالي در سازمان هاي ورزشي

ناشر : نشر ورزش

ميرمحمد كاشف

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۹۰۰۰ ریال

مديريت اداري و مالي در سازمان هاي ورزشي

مديريت اداري و مالي در سازمان هاي ورزشي

ناشر : الماس دانش

سپيده قطنيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مديريت اداري و مالي در سازمان هاي ورزشي

مديريت اداري و مالي در سازمان هاي ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

م‍ي‍رم‍ح‍م‍د ك‍اش‍ف

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال