مجموعه برگزيده قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مشتمل بر فرامين ... |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه برگزيده قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مشتمل بر فرامين ...

مجموعه برگزيده قوانين و مقررات مناطق آزا ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت حقوقي،معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، اداره چاپ و انتشار

م‍ه‍ن‍از كردناييج

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال