بررسي رابطه ميان ويژگي‌هاي شخصيتي و گرايش‌هاي كارآفريني با سازگاري شغلي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي رابطه ميان ويژگي‌هاي شخصيتي و گرايش‌هاي كارآفريني با سازگاري شغلي

بررسي رابطه ميان ويژگي‌هاي شخصيتي و گراي ...

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

اميرحسين علي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال