مهارتهاي آموزشي: روشها و فنون تدريس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


مهارتهاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون تدريس)

مهارتهاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون ت ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

حسن شعباني

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۴۰۰۰۰ ریال

مهارتهاي آموزشي: روشها و فنون تدريس

مهارتهاي آموزشي: روشها و فنون تدريس

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

حسن شعباني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

مهارتهاي آموزشي و پرورشي: روشها و فنون تدريس

مهارتهاي آموزشي و پرورشي: روشها و فنون ت ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

حسن شعباني

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۱۰۰۰۰ ریال