امت اسلامي از تنوع مذهبي تا فرقه گرايي

امت اسلامي از تنوع مذهبي تا فرقه گرايي

ناشر : مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، معاونت فرهنگي

پدیدآور: فرهيختگان و انديشمندان جهان اسلام