پايش، ارزشيابي و پيامدسنجي در توسعه پايدار: مفاهيم، فنون و ابزارها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


پايش، ارزشيابي و پيامدسنجي در توسعه پايدار: مفاهيم، فنون و ابزارها

پايش، ارزشيابي و پيامدسنجي در توسعه پايد ...

ناشر : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

علي اسدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال