گدار كسب و كار

گدار كسب و كار

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

پدیدآور: عباس كريمي

گدار كسب و كار

گدار كسب و كار

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

پدیدآور: عباس كريمي